Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. Jurjen Idskes Web-Writer, gevestigd te Enschede, KvK-nummer 71322817 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
1.2. De wederpartij van de opdrachtnemer wordt aangeduid als opdrachtgever.

2. Kwaliteit

2.1. Web-Writer is verplicht zich om goed werk te leveren. Alle teksten worden in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven.

3. Geheimhouding

3.1. Web-Writer gaat vertrouwelijk om met informatie. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit duidelijk voortvloeit uit de aard van de informatie of als dit duidelijk afgesproken is tussen beide partijen.

4. Concepttekst en eenmalige herziening

4.1. Geleverde teksten kunnen eenmalig kosteloos worden herzien als de opdrachtgever redelijke op- of aanmerkingen heeft. Bij uitgebreide herzieningen of wijzigingen wordt een bedrag per uur in rekening gebracht.

5. Tussentijdse wijziging van de opdracht

5.1. Wanneer er meer teksten of werkzaamheden gerelateerd aan SEO gevraagd worden na overeenkomst over een opdracht, is er sprake van een aanvullende opdracht.

5.2. Wanneer ik door overmacht niet in staat ben om te werken, bijvoorbeeld door ziekte, laat ik dat zo snel mogelijk aan een opdrachtgever weten. Samen kan er dan een oplossing gevonden worden die past bij de omstandigheden.

6. Offerte

6.1 Elke offerte die door Web-Writer verstuurd wordt is vrijblijvend en is 30 dagen geldig.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Indien er geen sprake is van bewuste roekeloosheid of andere opzet van mijn kant ben ik niet verantwoordelijk voor de juistheid van de geschreven teksten. De opdrachtgever heeft het recht om alle teksten te controleren en Web-Writer te wijzen op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Deze teksten zullen dan zo spoedig mogelijk en kosteloos worden aangepast.

7.2. Web-Writer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij dit het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer. Als de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding zal deze maximaal het factuurbedrag bedragen.

8. Auteursrechten

8.1. De rechten op de teksten die nog niet afgeleverd zijn bij de opdrachtgever blijven bij Web-Writer.

8.2. Als de opdrachtgever de teksten wil gebruiken voor herpublicatie op een ander medium dan dient hiervoor toestemming gevraagd te worden aan Web-Writer. Als hiervoor toestemming wordt gegeven dan behoudt Web-Writer de auteursrechtelijke bevoegdheden.

8.3. Op basis van de Auteurswet kan het gebruik van een tekst verboden worden door Web-Writer. Bijvoorbeeld als teksten grondig gewijzigd worden en de opdrachtnemer het daar niet mee eens is. De opdrachtgever dient dan te betalen voor het reeds verrichte werk.

9. Betaling

9.1. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Als de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaald dan is er sprake van verzuim en kunnen werkzaamheden opgeschort worden.

9.3. Als de opdrachtgever later betaald dan 14 dagen na de factuurdatum, dan komt er een wettelijk gestelde rente bovenop. Daarvoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor de rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 52 euro.

10. Geschillen, onenigheid of ruzie

10.1. Op elke overeenkomst tussen jou en mij is het Nederlands recht van toepassing. Als er problemen ontstaan zullen we die in eerste instantie onderling proberen op te lossen.

Download de Algemene Voorwaarden van Web-Writer (PDF)